Sökning: "Cassandra Poikela"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cassandra Poikela.

  1. 1. ”Det här är ingen snällhetsfråga, det är en affärsfråga” : En kvalitativ studie om könsdiskriminering och sexuella trakasserier

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Cassandra Poikela; Anna Tengelin; [2019]
    Nyckelord :könsdiskriminering; sexuella trakasserier; jämställdhet; metoo-rörelsen; könsstereotyper; könsmaktsordningar; organisationskultur;

    Sammanfattning : Könsdiskriminering och sexuella trakasserier utgör samhällsproblem som reflekteras inom organisationer i alla branscher och sektorer. Alla organisationer är exponerade för problematiken så länge som företeelserna förekommer i samhället. Fenomenen kan orsaka allvarliga konsekvenser försåväl individ, organisation som samhälle. LÄS MER