Sökning: "Catarina Sjöberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Catarina Sjöberg.

 1. 1. Förslag till en pedagogisk bärträdgård : två utvalda bärkulturer med en beskrivning av växtmaterialets användning, odling och kulturhistoria

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Catarina Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :hallon; vinbär; bärodling;

  Sammanfattning : Både vinbär och hallon är bärkulturer som på olika sätt har varit betydelsefulla i den Svenska hushållningen sedan 1800-talet och framåt. Även idag har kulturerna betydelse i fritidsodling och i viss mån i kommersiell odling. LÄS MER

 2. 2. Bedömning i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Caroline Sjöberg; Catarina Gustavsson; [2013]
  Nyckelord :Bedömning; bedömningsmatris; formativ bedömning; summativ bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att ta reda på hur lärarna i vår undersökning arbetar med bedömning och den bedömningsmatris som används på skolan i fråga (se bilaga 3). Skolan där undersökningen tagit plats ligger i Skåne och bedriver undervisning i årskurserna F-5. LÄS MER

 3. 3. Ormbunkar : arter för svenskt klimat

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Catarina Sjöberg; [2005]
  Nyckelord :ormbunkar; Sverige;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete som handlar om ormbunkar, där jag försöker ge en lite mer nyanserad bild av ormbunkarna som växtgrupp än den som vanligen är rådande. Dels genom att beskriva deras fascinerande historia, förökning och odling och dels genom att beskriva ett större antal arter och sorter som skulle kunna vara intressanta att använda i svenska trädgårdar och parker, samt deras olika krav på växtförhållanden. LÄS MER