Sökning: "Cecilia Winning Måwe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Winning Måwe.

  1. 1. Ja’ me’ å du me’ - En kvalitativ intervjustudie om narrativets växelverkande betydelser för individ och kollektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Cecilia Winning Måwe; [2021-06-10]
    Nyckelord :#Metoo; Narrativ; Berättelse; Skam; KASAM;

    Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har som syfte att undersöka narrativets betydelse för individ ochkollektiv. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tiokvinnor mellan 20 och 65 år, som i någon form har delat en eller flera berättelser i sambandmed #metoo. LÄS MER