Sökning: "Egenskapernas dikotomi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Egenskapernas dikotomi.

  1. 1. “Se inte i backspegeln, vi har varken tid eller råd” : En kvalitativ studie om unga chefers perspektiv på jämställdhet

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Alice Ängeby; Linn Öberg; [2016]
    Nyckelord :Leadership; organizational culture; social identity; social group; gender equality.; Ledarskap; organisationskultur; social identitet; social grupp; jämställhet;

    Sammanfattning : Denna studie faller inom fältet för organisation och ledarskap och syftar till att skapa förståelse kring ojämställdhetens reproduktion i organisationer. Detta görs genom en djupare redogörelse för sex unga chefers perspektiv på jämställdhet. LÄS MER