Sökning: "Elin Isaksson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Elin Isaksson.

 1. 1. Fult trä : Om den estetiska värderingen av materialet trä

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elin Isaksson; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; Noble deciduous trees; Wood; Critical design; Design activism; Aesthetic values; Furniture manufacturing; Hållbar utveckling; ädla lövträd; Trä; Kritisk design; Designaktivism; Estetiska värderingar; Möbeltillverkning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker de estetiska värderingarna av materialet trä i möbelproduktion och hur det påverkar materialåtgången. Tidigare forskning har främst undersökt träslaget furu och det estetiska urvalet som händer redan i träproduktion. LÄS MER

 2. 2. Landsbygdens roll i den kommunala planeringen : En jämförande dokumentstudie om kommuners arbete med landsbygdsutveckling iÖrebro-, Södermanlands- och Värmlands län

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Elin Isaksson; Wilma Ullerud; [2021]
  Nyckelord :Landsbygdsutveckling; översiktsplanering; urbanisering; kommunal planering; kulturlandskap; naturturism; matturism; landsbygd.;

  Sammanfattning : När det kommer till den kommunala planeringen anses staden vara det primära utvecklingsområdet. Att förbättra och utveckla staden ses oftast som det centrala i den kommunala planeringen. Vilket har med fört att landsbygden ofta blir placerad i periferin samt marginaliserad. LÄS MER

 3. 3. Klimatfasta: Att avstå för skapelsens skull : En fallstudie av Equmeniakyrkans miljökampanj Klimatfastan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Elin Isaksson; Petronella Grune; [2020]
  Nyckelord :Spiritual Resources; Resource Mobilisation Theory; RMT; Community Based Social Marketing; CBSM; Pro-Environmental Behaviour; PEB; ReligiousEcology; Case study; Christianity; Environment; Church; Andliga resurser; Resursmobiliseringsteorin; Community Based Social Marketing; Miljömedvetenhet; Religiös Ekologi; Fallstudie; Kristendom; Miljö; Kyrka;

  Sammanfattning : Denna studie är en fallstudie av Equmeniakyrkans kampanj Klimatfastan, där de under 40 dagar uppmanade medarbetare och medlemmar att se över sitt klimatavtryck och göra beteendeförändringar utifrån detta. Tidigare forskning visar att religiösa miljöaktioner skiljer sig från sekulära miljöaktioner gällande metoder, fokus och budskap. LÄS MER

 4. 4. Alzheimers sjukdom ur anhörigas perspektiv- förändrade familjeroller : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Steindl Elin; Isaksson Lina; Dagman Sjögren Elena; [2020]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; anhöriga; familjefokuserad omvårdnad; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demenssjukdom som innebär gradvis förlust av hjärnceller och obotliga försämringar av kognitiva funktioner samt minnesförmåga. Sjukdomen förändrar personens personlighet, beteende och humör vilket drabbar hela familjen. LÄS MER

 5. 5. "Hela Stockholm är vår gård" : En kvalitativ studie om förskolepedagogers uppfattningar av utomhusaktiviteter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Amanda Edlundh; Elin Isaksson; [2020]
  Nyckelord :preschool; outdoor activities; perceptions; attitudes; preschool playground; förskola; utomhusaktiviteter; uppfattningar; attityder; förskolegård;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka  hur pedagoger  i förskolan  förstår, motiverar  och  beskriver  deras  individuella  syn på  syftet med utomhusaktiviteterna i relation till de  fysiska miljöer som står tillbuds.  Samt ifall vi kan se några tydliga variationer mellan pedagogerna på förskolor med gård tillika utan gård. LÄS MER