Sökning: "intrahospitala transporter"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden intrahospitala transporter.

 1. 1. Intrahospital transport av kritiskt sjuka patienter : Intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet ur ett patientsäkerhetsperspektiv - en fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Gustavsson; Katarina Wall; [2019]
  Nyckelord :Critically ill patients; experience; focus group interview; intrahospital transport; intensive care nurse; intensive care unit; patient safety; qualitative research; Erfarenhet; fokusgruppsintervju; intensivvårdsavdelning; intensivvårdssjuksköterska; intrahospital transport; kritiskt sjuka patienter; kvalitativ ansats; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: De intrahospitala transporterna av kritiskt sjuka patienter ökar på grund av en alltmer avancerad intensivsjukvård. Transporterna är ofta associerade med komplikationsrisker och kan därmed även påverka patientsäkerheten, trots detta saknas det idag studier om intensivvårds-sjuksköterskans erfarenhet ur ett patientsäkerhetsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskans omvårdnadsansvar och patientsäkerhetsarbete i samband med intrahospitala transporter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Camilla Ekström Sernemo; Pernilla Ryberg; [2019]
  Nyckelord :Intrahospitala transporter; omvårdnadsansvar; patientsäkerhet; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Intrahospitala transporter (IHT) kan rädda liv men är en logistisk utmaning och ett riskfyllt moment. IHT av intensivvårdspatienten innebär en ökad risk för patienten att råka ut för en transportrelaterad komplikation. Omvårdnad utanför intensivvårdsavdelningen och under transporter ingår i specialistsjuksköterskans arbetsområde. LÄS MER

 3. 3. Intrahospitala transporter och patientsäkerhet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Tomas Eriksson; Ulrika Lundin; [2018]
  Nyckelord :Patient safety; intrahospital transports; checklists; communication and teamwork.; Patientsäkerhet; intrahospitala transporter; checklistor; kommunikation och teamarbete.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intrahospitala transporter innebär att lämna tryggheten på intensivvårdsavdelningen och möta farorna i sjukhusets korridorer. Syfte: Denna studie har syftat till att öka förståelsen för patientsäkerhetsarbete i samband med intrahospitala transporter genom att belysa effekten av en checklista i ett före-efter förhållande utifrån tre perspektiv, kommunikation mellan professionerna, patientsäkerhet och arbetsflöde. LÄS MER

 4. 4. Det är väldigt långt när det är bråttom : Anestesisjuksköterskans upplevelser av att vårda en kritiskt sjuk patient under transport

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Martina Larsson; Mia Svensson; [2017]
  Nyckelord :intrahospitala transporter; kritiskt sjuka patienter; vårdande; anestesisjuksköterskor; upplevelser; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Transport av kritiskt sjuka patienter inom sjukhus innebär risker för patienten. Dessa risker är bland annat påverkan på cirkulation och syresättning. Det finns även rapporter om problem med övervakningsutrustning. Anestesisjuksköterskor arbetar under hälso- och sjukvårdslagen och ska bedriva patientsäker vård. LÄS MER

 5. 5. Att känna sig trygg vid intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter – upplevda behov hos intensivvårdssjuksköterskor med 0-3 års yrkeserfarenhet

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Angelica Ericsson; Joakim Filipsson; [2017]
  Nyckelord :critical care nurse; intrahospital transport; needs; confident safety; nursing; qualitative method; intensivvårdssjuksköterska; intrahospitala transporter; behov; trygghet; omvårdnad; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Att arbeta som nyutbildad intensivvårdssjuksköterska kan upplevas som väldigt krävande. Det krävs både specificerad kunskap om olika komplexa sjukdomstillstånd och att intensivvårdssjuksköterskan ska kunna hantera den högteknologiska miljön som en intensivvårdsavdelning utgör. LÄS MER