Sökning: "Fairclough"

Visar resultat 1 - 5 av 639 uppsatser innehållade ordet Fairclough.

 1. 1. FÖRSKOLLÄRARSTUDENTERS RESONEMANG OM OMSORG En kritisk diskursanalys av studenters tal om omsorg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christer Rödin; [2021-08-27]
  Nyckelord :omsorg; diskurs; förskollärarstudent; förskola; EduCare;

  Sammanfattning : Syfte:Det övergripande syftet i studien är att vinna kunskap om hur förskollärarstudenter resonerar om begreppet omsorg i relation till sin utbildning. Mer specifikt åsyftar studien att besvara följande frågor: Hur definierar studenterna begreppet omsorg? Vilka diskurser framträder i talet om omsorg på förskollärarprogrammet? Hur reflekterar studenterna om sina kunskaper om omsorgens roll för det förskolepedagogiska fältet?Teori:Studiens teoretiska ramverk består av Fairclough kritiska diskursanalys (1992,2010) och används även som analysmetod. LÄS MER

 2. 2. Diskurser och diskurspositioneringar i det globaliserade klassrummet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mariella Andersson; [2021-08-16]
  Nyckelord :Fairclough; diskurs; diskursanalys; språkideologi; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : I dagens globaliserade klassrum möter lärare en heterogen skara elever. Den härstudien är skriven inom svenska som andraspråksfältet och det övergripande syftet äratt undersöka och synliggöra hur lärare arbetar med ett språk- ochkunskapsutvecklande arbetssätt på olika högskoleförberedande gymnasieprogram ochinom olika gymnasieämnen. LÄS MER

 3. 3. ”Den är den enda räddningen för Europas kulturfolk – varken mer eller mindre” : En komparativ studie av svenska tidningars framställningar av Rasbiologi 1919–1958

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Hanna Svensson; [2021]
  Nyckelord :Race biology; eugenics; State Institute for Racial Biology; SIRB; Herman Lundborg; Gunnar Dahlberg; discourse analysis.; Rasbiologi; Rashygien; Rasbiologiska institutet; Statens institut för rasbiologi; SIRB; Herman Lundborg; Gunnar Dahlberg; diskursanalys.;

  Sammanfattning : This dissertation examines two daily newspapers’ representations of eugenics from the incipient racial biological investigation 1919 until 1958, and the State Institute for Racial Biology is reorganized. The dissertation also aims to examine whether there are any distinct turning points where the newspapers distance themselves from the ideas and the research of eugenics. LÄS MER

 4. 4. Reconsidering the EU as a Geoeconomic Actor : A Critical Discourse Analysis of the internal debate regarding a New Industrial Strategy for the European Union

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Lukas Boström; [2021]
  Nyckelord :European Union; geopolitics; geoeconomics; trade policy; industrial policy; Single Market; protectionism; discourses;

  Sammanfattning : In recent years there has been a growing internal debate within the EU regarding the direction of its trade policy. Circled around the understanding of a geoeconomic development within the international economic sphere, the Union is divided in terms of how to best respond in this proclaimed situation for ensuring its future success and prosperity. LÄS MER

 5. 5. "Vinnaren är Draken" : En kritisk diskursanalys med inslag från semiotik av Bolibompas innehåll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Felicia Lagerblad; [2021]
  Nyckelord :Bolibompa; semiotic; critical discourse; television; children; TV;

  Sammanfattning : It is often discussed that television is bad for children. Research has shown that it is not the actual media but rather the content that is affecting children. It is therefore problematic what children are exposed to when watching television. The purpose of this study is to gain understanding of the content in Bolibompa. LÄS MER