Sökning: "Fanny Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Fanny Johansson.

 1. 1. Främmande arter - människor eller växter?: En idéanalytisk studie kring Nordiska motståndsrörelsens miljöpolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Fanny Sandqvist Johansson; [2021-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Environmental politics and climate change are often associated with political groups that are a part of the left-wing. This study examines an exception from this; The Nordic Resistance Movement (NMR), which is the biggest Swedish Nazi group who have a strong emphasis of environmental issues. LÄS MER

 2. 2. Att räkna med det oväntade : En kvalitativ studie om hur ett fastighetsbolag hanterat krisen Covid-19

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Johansson; Isabella Tigerstedt Andrésen; [2021]
  Nyckelord :crisis management; crisis management plan; crisis communication; Covid-19; real estate industry; krishantering; krishanteringsplan; kriskommunikation; Covid-19; fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att analysera hur krisen med pandemin Covid-19 har hanterats inom fastighetsbolaget AMF Fastigheter samt att utvärdera hur väl krishanteringsplanen har implementerats under krisens gång. Studien var av kvalitativ form där intervjuer genomfördes med personer som är i ledande positioner på AMF Fastigheter. LÄS MER

 3. 3. Undervisning vid barns lek utomhus : Förskollärares syn på undervisningsbegreppet vid barns lek utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Fanny Johansson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Undervisning; Utomhusvistelse; Lek; Sociokulturellt perspektiv; Utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är ur en sociokulturell syn på undervisning och lärande tillsammans med ett utvecklingspedagogiskt perspektiv bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar undervisningsbegreppet i förskolans kontext. Studien vill även undersöka hur förskollärare förhåller sig till undervisning vid barns lek utomhus samt hur de ser på sin egen roll vid barns lek utomhus. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetskommunikation som verktyg : Hur tryck från intressenter inverkar på ridsportföreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ann-Sofie Johansson; Fanny Lund Ödmark; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; non-profit associations; stakeholders; sustainability communication; sustainability reporting; Hållbarhet; ideella föreningar; intressenter; hållbarhetskommunikation; hållbarhetsarbete;

  Sammanfattning : Alla behöver vara med och bidra till hållbar utveckling. Under senare tid har det blivit allt viktigare att arbeta kring hållbarhetsfrågor för att främja hållbar utveckling. I tidigare forskning har det framkommit att organisationer som använder intressentengagemang i hållbarhetsredovisningen kan utvinna fördelar. LÄS MER

 5. 5. Implementeringen av GDPR : vårdadministratörers upplevelser. En undersökning i Region Västerbotten och Region Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Johansson; [2021]
  Nyckelord :GDPR; implementering; vårdadministratörer;

  Sammanfattning : General Data Protection Regulation (GDPR) infördes 2018 i syfte att skapa en likvärdig och enhetlig nivå för skyddet av personuppgifter. GDPR ersatte personuppgiftslagen (PUL). Lagen behövde implementeras på alla arbetsplatser och offentliga organisationer som behandlade personuppgifter. LÄS MER