Sökning: "kliniska riktlinjer"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden kliniska riktlinjer.

 1. 1. Urträning ur ventilator – olika metoder och deras effekt

  Magister-uppsats,

  Författare :Dan Håkansson; Christin Lindahl; [2021-05-18]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; urträningsmodeller; effekter; mekanisk ventilation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: In addition to being a life-saving treatment, mechanical ventilation is associated with several complications. Weaning from mechanical ventilation is an important part of care with mechanical ventilation in intensive care unit and to reduce the risk of complications, it is important to start weaning as soon as the patient’s condition allows. LÄS MER

 2. 2. Granskning av framtagande och kvalitet av riktlinjer för fosterljudsövervakning vid lågriskförlossning i Sverige enligt AGREE II: En totalundersökning

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Ahlsén; Matilda Gloméus; [2021-02-05]
  Nyckelord :Appraisal of Guidelines Research Evaluation II AGREE II ; barnmorskor; CTG; evidensbaserad vård; jämlik vård; kliniska riktlinjer; lågriskförlossning;

  Sammanfattning : Background: There are 44 obstetric clinic's in Sweden. It is up to each individual to designits own guidelines for different health conditions. It is important to minimize unnecessaryinterventions during labour, partly to reduce risks for the mother and the unborn child, birthexperience and outcomes. LÄS MER

 3. 3. Psykologers beskrivning av etiska dilemman och förberedelse inför arbete i glesbygd

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Emelie Åkesson; [2021-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet för uppsatsen var att undersöka vilka yrkesetiska dilemman som psykologer i Sverige stöter på i sitt arbete i glesbygd, samt hur de förberetts för att hantera dessa dilemman genom utbildning. Fem primärvårdspsykologer som arbetade och bodde i glesbygd deltog. Semistrukturerade intervjuer genomfördes som videosamtal. LÄS MER

 4. 4. Operationsteamets preventiva åtgärder för att förhindra uppkomst av trycksår i det perioperativa förloppet : En observationsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Helmer; Malena Lindstedt; [2021]
  Nyckelord :Lidande; operationsteam; perioperativ; prevention; säker vård; trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador är ett stort problem inom hälso-och sjukvården, där trycksår är en utav de vanligaste komplikationerna. Det är vanligt förekommande att trycksår uppstår till följd av operation, då patienten är extra utsatt. Detta kan för den enskilda patienten leda till ett väsentligt lidande och smärta. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av att bemöta och hantera situationer där ett barn misstänks bli utsatt för våld i nära relationer : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annietta Lindh; Cornelia Jogenvik; [2021]
  Nyckelord :Child abuse; clinical encounters; close relationship; nurses experience; suspicion; Barnmisshandel; kliniska möten; misstanke; nära relationer; sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är barnmisshandel olagligt, ändå förekommer det och skapar förödande konsekvenser för barnen. Sjuksköterskor har en skyldighet att anmäla vid misstanke om barnmisshandel. Trots detta är anmälningsbenägenheten låg. LÄS MER