Sökning: "Fastighetsöverlåtelse"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Fastighetsöverlåtelse.

 1. 1. Formkraven i ett digitaliserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mikaela Killander; Fanny Pålsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien behandlar formkraven i JB 4:1 för en fastighetsöverlåtelse. Formkraven är (1) det ska vara skriftligt, (2) det ska vara underskrivet av alla berörda parter på originalhandlingen, (3) det ska finnas med en angiven köpeskilling, (4) det ska finnas med en överlåtelseförklaring och (5) fastighetens benämning ska skrivas in. LÄS MER

 2. 2. Val av disciplinpåföljd för fastighetsmäklaren - Erinran, varning och återkallelse av registrering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Robin Tennevall; Carl Moberg; Hugo Jareteg; [2020]
  Nyckelord :påföljdssystem; disciplinpåföljd; fastighetsmäklare; mäklare; erinran; varning; avregistrering; fastighetsförmedling; fastighetsmäklarlag; tillsyn; tillsynsärende;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklarens yrkesroll regleras av de bestämmelser som finns i FML och ska omsorgsfullt iaktta god fastighetsmäklarsed enligt 8 § FML. Om en fastighetsmäklare bryter mot hens skyldigheter som anges i FML så kan en disciplinpåföljd tilldelas. LÄS MER

 3. 3. Köpprocessen av skogsfastigheter – köparens, säljarens och mäklarens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Magnus Persson; [2019]
  Nyckelord :köpprocess; skogsfastigheter; förmedlingsprocess; överlåtelse; mervärde; skogsägare; skogsäljare; skogsmäklare;

  Sammanfattning : Årligen säljs skogsfastigheter för miljardbelopp i Sverige där nya ägare tar över mar-ker som någon annan tidigare ägt och brukat. Utbudet av skogsfastigheter är begrän-sat eftersom fastigheterna ofta överlåts inom familjer eller släkten. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan den svenska fastighetsmäklaren och den latinska notarius i Federationen Bosnien och Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Armina Huric; [2018]
  Nyckelord :notarie; fastighetsrätt; fastighetsöverlåtelser; fastighetsmäklare; latin notary; Bosnien och Hercegovina; komparativ metod;

  Sammanfattning : Ändamålet med denna studie är att undersöka, jämföra och analysera vad skillnaderna respektive likheterna är mellan den svenska fastighetsmäklarens kontra den latinska notarien i Federationen Bosnien och Hervegovina gällande rådgivningsplikten. Studien kommer även att beröra delar av yrkenas kontraktskapande samt skyldigheten att agera opartiskt. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsöverlåtelse - parternas prekontraktuella ansvar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johansson Oskar; [2018]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; culpa in contrahendo; fastighetsöverlåtelse; formkrav;

  Sammanfattning : Avtalsförhandlingar innebär skyldigheter för avtalsparterna, detta är delvis ett utfall av lojalitetsplikten. Parterna måste ta hänsyn till varandras intressen, någon som handlar vårdslöst eller illojalt under avtalsförhandlingarna kan ådra sig skadeståndsskyldighet. LÄS MER