Sökning: "verksamhetsöverlåtelse"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet verksamhetsöverlåtelse.

 1. 1. Anställningsskydd vid en verksamhetsövergång med flera förvärvare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anton Borna; [2021]
  Nyckelord :Anställningsskydd; verksamhetsförvärv; övergång av verksamhet; överlåtelsedirektivet; arbetstagarskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetstagarskyddet om verksamhetsöverlåtelser regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och lag (1976:589) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Den svenska reglerna har inte alltid sett ut som dom gör nu och växt fram ur ljuset av Europeiska unionen (EU) och av Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelser av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. LÄS MER

 2. 2. Arbetstagarskyddet vid verksamhetsövergång med flera förvärvare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :Arbetstagarskydd; verksamhetsövergång; överlåtelsedirektivet; arbetsrätt; EU-rätt; LAS; MBL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The protection of employees in the case of business transfers is regulated within the European Union (EU) by Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of the transfer of under-takings, businesses or parts of undertakings or businesses (Transfer of Un-dertakings directive). In Swedish law, the rules have been implemented through amendments to the law (1982:80) on employment protection (LAS) and law (1976:580) on co-determination in working life (MBL). LÄS MER

 3. 3. Outsourcing som verksamhetsöverlåtelse - Om överlåtelsedirektivet 2001/23/EG tillämplighet vid outsourcing och kollektivavtalade villkor vid verksamhetsöverlåtelse enligt direktivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Mikaela Linnerstam; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; verksamhetsöverlåtelse; företagsöverlåtelse; överlåtelse; företag; företagsförvärv; förvärv; transaktion; arbetsgivare; arbetstagare; kollektivrätt; kollektivavtal; villkor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a consequence to the increased globalization and deregulation of trade restriction which previously ruled within the EU market, new flexible corporate structures have risen within the labour market. The swift development within the corporate structures has occasionally led the rights of the employment to be left in the dark in cases of corporate acquisitions. LÄS MER

 4. 4. Övergång av verksamhet - Vad händer med kollektivavtalade anställningsvillkor?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sanna Svensson; [2016]
  Nyckelord :Kollektivavtalade anställningsvillkor; kollektivavtalstolkning; förlängd uppsägningstid; verksamhetsöverlåtelse verksamhetsövergång; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka, från en rättsdogmatisk metod, vad som händer med kollektivavtalade anställningsvillkor vid en verksamhetsövergång. Hur kollektivavtalade villkor tillämpas efter en verksamhetsövergång beror på hur kollektivavtalssituationen ser ut för överlåtaren och förvärvaren vid verksamhetsövergången, om båda eller en av parterna har kollektivavtal. LÄS MER

 5. 5. Arbetsrätten vid partiella företagsförvärv : Med utgångspunkt i förvärvsmetodernas skatterättsliga följder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Andreas Jonsson; Lev Maslyannikov; [2015]
  Nyckelord :Labour law; partial acquisitions; tax law; acquisition methods; cherry pick; acquisitions; share acquisitions; assets acquisitions; divisions; partial divisions; transfers of assets; change of employer; transfer of undertaking; part of undertaking; arbetsrätt; partiella företagsförvärv; skatterätt; förvärvsmetoder; cherry pick; företagsförvärv; aktieförvärv; inkråmsförvärv; verksamhetsöverlåtelse; verksamhetsövergång; underpris överlåtelse; fission; partiell fission; byte av arbetsgivare;

  Sammanfattning : Företagsförvärv ger ofta upphov till arbetsrättsliga och skatterättsliga frågor där många människor och stora belopp är inblandade. I samband med partiella företagsförvärv ställs dessa frågor på sin spets, i och med att svåra gränsdragningar måste göras när ett bolag delas upp. LÄS MER