Sökning: "kollektivavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade ordet kollektivavtal.

 1. 1. En rättsdogmatisk studie om arbetsmiljöansvar vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecca Hylander; [2022]
  Nyckelord :Key words: remote work; employer; employee; working environment; working from home; legislation; labor law. Nyckelord: Hemarbete; distansarbete; arbete hemifrån; kollektivavtal; arbetsmiljölagen; Arbetsmiljöverket; arbetstagare; arbetsgivare; samverkan.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Working from home is usually seen as something new and modern but it has been a part of society for hundreds of years. The purpose of this essay is to investigate if the regulations regarding the working environment are affected when an employee is working from home compared to the regular workplace. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet vid arbetsbrist - En analys av gällande rätt i ljuset av föreslagna lagförändringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sofia Dolff Sandelius; Carolina Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Omplaceringsskyldighet; arbetsbrist; skäligt omplaceringserbjudande; Ds 2021:17.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Omplaceringsskyldigheten är ett omdebatterat ämne inom arbetsrätten, då förhållandet mellan arbetsgivarens rätt att organisera sin verksamhet och arbetstagarens anställningsskydd ställs på sin spets. Omplaceringsskyldigheten enligt 7 § 2 stycket i lagen (1982:80) om anställningsskydd innebär att arbetsgivaren måste bereda arbetstagaren annat arbete hos sig om det är möjligt, innan uppsägning till följd av arbetsbrist kan ske. LÄS MER

 3. 3. RAISING A NEW COLLECTIVE VOICE THROUGH GREENFIELD UNION ORGANISING : The mobilisation and unionisation of workers and the establishment of a collective agreement at Foodora in Sweden

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sophie Banasiak; [2021]
  Nyckelord :workforce fragmentation; food-delivery platforms; greenfield organising; unions; collective agreement; agency; structures; interactions; resources mobilisation; learning; strategy; institutional change; fragmentation du travail; plateformes de livraison de repas; implantation syndicale; syndicats; accord collectif; agence; structures; interactions; mobilisation des ressources; apprentissage; stratégie; changement institutionnel; fragmentering av arbetsstyrka; matleveransplattformar; greenfield-organisering; fackföreningar; kollektivavtal; mänskligt agentskap; strukturer; interaktioner; mobilisering av resurser; lärande; strategiskt handlande; institutionell förändring;

  Sammanfattning : Following an actor-centred approach to institutional change, the aim of the study was to explore the process of ‘greenfield organising’ through which unions and collective bargaining structures are established in workplaces where there are none initially. A qualitative theory-oriented single case study, using some principles of the grounded theory, analysed the organising process and negotiations at Foodora in Sweden that resulted in a collective agreement. LÄS MER

 4. 4. Gigarbetets plats i den svenska modellen : En utredning av möjligheten för gigarbete att omfattas av kollektivavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Sundqvist; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrätt; gigarbete; gigekonomi; kollektivavtal; svenska modellen; jämställd uppdragstagare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Löneskillnader mellan erfarna och utbildade arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lisa Bark; [2021]
  Nyckelord :Erfarenhet; Kollektivavtal; Lönesättning; Utbildning;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the difference in salary between a worker with a higher education and a worker who has a lot of experience in a workplace. Someone who has a high education have the right to have a salary that matches the worth of that education, but what about the loyalty that the workers who might not have the same education but have been staying in the same workplace for years? It is not as easy to value that as it can be with an education. LÄS MER