Sökning: "kollektivavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade ordet kollektivavtal.

 1. 1. Arbetsgivarens skyldigheter inför kollektiva uppsägningar i Sverige och England - Implementeringen av direktivet 98/59/EG

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Kollektiva uppsägningar; Collective Redundancy; arbetsbrist; Direktiv 98 59 EG; majoritetsorganisation; minoritetsorganisation; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay, the employer’s obligations in relation to collective dismissals in Sweden and England are examined. The employer’s obligation to information and consultation grants the employees co-determination in case of collective redundancies. LÄS MER

 2. 2. Sympatiåtgärders bristande proportionalitet - en inskränkning av den negativa föreningsrätten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Lilja; Emina Sefic; [2019]
  Nyckelord :Sympatiåtgärder; negativ föreningsrätt; proportionalitetsprincipen; stridsåtgärder; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Stridsåtgärder anses vara en av grundpelarna inom svensk arbetsrätt och fungerar som ett medel att balansera ut makterna på arbetsmarknaden. Sympatiåtgärder är en typ av stridsåtgärd som regleras internationellt såväl som nationellt. LÄS MER

 3. 3. Konkurrensklausuler - vad betyder de nya reglerna om perdurerande vite?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hugo Anderson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Konkurrensklausul; 2015 års överenskommelse; perdurerande vite; god sed; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Konkurrensklausuler i anställningsavtal avser att begränsa arbetstagares rätt att fritt konkurrera efter avslutad anställning. Uppsatsen ämnar att bedöma om 2015 års överenskommelse om konkurrensklausuler är att betrakta som god sed på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Allmängiltigförklaring av kollektivavtal - En komparativ studie av den arbetsrättsliga regleringen i Sverige och Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Nihlwing; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; kollektivavtal; allmängiltigförklaring; komparativ rätt; Norge; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska modellen inom arbetsrätten handlar till stor del om två saker: skyddet av alla arbetstagare och parternas autonomi. I Sverige regleras en stor del av arbetsrätten av kollektivavtal, vilka förhandlas av parterna på arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Delningsekonomin : kan aktiviteten på plattformarna inom delningsekonomin vara ojämlikhetshöjande?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Höglund; Joanna Turner; [2019]
  Nyckelord :Delningsekonomi; ojämlikhet; osäkerhet; Sharing economy; inequality; insecurity;

  Sammanfattning : Delningsekonomin har framkallat stor kontrovers eftersom förespråkare hävdar att det ger effektivitet, möjlighet och flexibilitet medan kritiker hävdar att det bland annat förvärrar ojämlikhet. Med studien undersöks ifall arbetet på plattformarna och osäkerheten inom delningsekonomin kan bidra till den ökande ojämlikheten. LÄS MER