Sökning: "Lisa Lundström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Lisa Lundström.

 1. 1. Vilken roll har undantagsbestämmelsen i matematik? En intervjustudie med rektorer, lärare och specialpedagoger på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Lundström; [2020-01-16]
  Nyckelord :undantagsbestämmelsen; tolkning av styrdokument; betyg; bedömning; matematikhinder; elever i matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur användandet av undantagsbestämmelsenuppfattas i en skolpraktik på högstadiet främst utifrån ämnet matematik.Frågeställningar:• Hur uppfattar rektorer, lärare och specialpedagoger undantagsbestämmelsens funktioni skolsystemet?• Hur ser erfarenheter av undantagsbestämmelsen ut i matematik på högstadiet?• Hur uppfattar rektorer, lärare och specialpedagoger bestämmelsen i förhållande tillmatematik?Metoden som används är kvalitativa intervjuer som är halvstrukturerade. LÄS MER

 2. 2. Funktionsblandning i praktiken : En kartläggning av hur planering för funktionsblandade stadsmiljöer går till i tre kommuner i Stockholms län, med fokus på den ekonomiska aspekten

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lisa Lundström; [2018]
  Nyckelord :Stadsplanering; Funktionsblandning; Funktionsblandad; Blandstad; Hållbar utveckling; Ekonomisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Mixed use urban areas can, as Grant (2002) describes it, guarantee "economic  vitality, social equality and environmental quality". According to Bellander (2005), there are social as well as economic forces that speak for the mixed use urban environment to become a concept for sustainable development. LÄS MER

 3. 3. Vem där? Röst och perspektiv i Kristina Sandbergs Liv till varje pris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Lisa Lundström; [2018]
  Nyckelord :Röst; perspektiv; rytm; stil; tempo; distans; polyfoni; dialogicitet; replik; fokalisering; Kristina Sandberg; Liv till varje pris; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker röst, perspektiv samt den rytmiska och stilistiska presentationen av dessa i Kristina Sandbergs roman Liv till varje pris. Uppsatsen undersöker romanens mångstämmighet och därmed dess eventuella polyfoni och dialogicitet... LÄS MER

 4. 4. Drömmar om att flyga : En flerfallsstudie om relationen mellan strategi och ekonomistyrning i startupföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Jansson; Lisa Lundström; [2018]
  Nyckelord :Startupföretag; strategi; strategiska arketyper; ekonomistyrning; ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Denna flerfallstudie ämnar undersöka hur relationen mellan strategi och ekonomistyrning ser ut i startupföretag. Fyra fallföretag valdes ut och har genom semi-strukturerade intervjuer tillfrågats om dess strategi och ekonomistyrning. LÄS MER

 5. 5. Personers livsförändringar efter ett hjärtstopp : En integrerad kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Ida-Maria Lundin Nordkvist; Lisa Lundström; [2017]
  Nyckelord :Hjärtstopp; överlevande; erfarenheter; livsförändringar; integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Snabbare och effektivare insatser ökar antalet överlevande personer efter ett hjärtstopp. Hjärtstopp är en stor händelse som skapar förändringar i livet. Syftet med studien var att sammanställa kunskap om personers livsförändringar efter ett hjärtstopp. LÄS MER