Sökning: "Fouad Shellal Abbas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fouad Shellal Abbas.

  1. 1. Ämnesspecifik språkinlärning för nyanlända elever

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Fouad Shellal Abbas; [2019]
    Nyckelord :nyanlända elever; ordinarie klass; sociokulturellt perspektiv; matematik; förberedelseklass;

    Sammanfattning : Sammanfattning I detta här examensarbetet vill jag undersöka vilka faktorer som kan underlätta nyanländas ämnesspecifika språkinlärning i matematiks ämne i årskurs 7-9. Dessutom hur man kan stödja och främja de nyanländas utveckling i matematik. LÄS MER