Sökning: "Hans Bäckström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hans Bäckström.

 1. 1. Elevinflytande i skolans värld : En studie med syfte att undersöka hur elever och lärare upplever elevinflytande i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Tove Bäckström; [2021]
  Nyckelord :Democracy; student influence; primary school; Swedish; educational history; Demokrati; elevinflytande; grundskola; svenska; utbildningshistoria;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar elever och lärares upplevelser av elevinflytande i svenskundervisningen. I bakgrunden ges en teoretisk förankring med John Dewey som huvudperson, hans tankar om elevinflytande och demokrati betraktas som centrala för studien. LÄS MER

 2. 2. Lovsjung Herren med harpa, med harpa och lovsångsljud - Att ackompanjera församlingssång med harpa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Gustav Bäckström; [2019-10-02]
  Nyckelord :harpa; orgel; församlingssång; psalm; koral;

  Sammanfattning : Församlingssång ackompanjeras ofta med orgel i Sverige. Författaren utforskar i detta arbete möjligheterna att ackompanjera sången med harpa istället vilket kommer ur hans egna erfa- renheter av att spela detta instrument. Det görs genom analys av hur ackompanjemang och satser brukar skrivas på ett idiomatiskt sätt i harprepertoaren. LÄS MER

 3. 3. Varför präst? : En studie om yrkesvalsprocess bland prästkandidater

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Josefin Borg; [2010]
  Nyckelord :karriärutveckling; karriärutvecklingsteori; prästblivande; yrkesvalsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka möjliga påverkansfaktorer som leder fram till karriärvalet att bli präst.För att svara på syftet har jag intervjuat sex prästkandidater som är i slutet på sin utbildning. Intervjuerna har behandlat deras livsförlopp fram till där de befinner sig idag. LÄS MER