Sökning: "Healing gardens"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Healing gardens.

 1. 1. Trädgården som läkande källa : en jämförelse mellan Alnarps, Gröna Rehab och Nynäs slotts rehabiliteringsträdgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Maria Pershagen; Lena Ransmark; [2018]
  Nyckelord :grön rehabilitering; landskapsarkitektur; stress; utemiljö; utformning;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen skrevs på institutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet under vårterminen 2017, med syftet att identifiera en checklista för rehabiliteringsträdgårdar utifrån Alnarpsmetoden och använda den till att analysera och jämföra tre rehabiliteringsträdgårdar med avseende på utformning, plats och aktiviteter. Tre väletablerade rehabiliteringsträdgårdar i Sverige jämfördes, den vid Nynäs slott i Tystberga, Gröna rehab i Göteborg och trädgården i Alnarp. LÄS MER

 2. 2. Hyperrealitet, perceptionsfenomenologi och relationsinramning : Prövandet av en teoretisk förklaringsmodell med utgångspunkt från en kritisk undersökning av forskning om naturens läkande egenskaper.

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Timo M. Järpeskog; [2018]
  Nyckelord :Hyperreality; perception phenomenology; relational frame theory; the more-than-human; perception; phenomenology; eco-psychology; behaviorism; religious studies; buddism; acceptance and commitment therapy; evidence based psychotherapy; nature assisted interventions; animal assisted interventions; nature as a healing place; rehabilition gardens; garden therapy; Hayes Steven; Abram David; Baudrillard Jean; only-human; mental health.; Hyperrealitet; perceptionsfenomenologi; relationsinramning; mer-än-mänskliga; perception; fenomenologi; ekopsykologi; behaviorism; religionsvetenskap; buddism; acceptance and commitment therapy; evidensbaserad psykoterapi; naturassisterade interventioner; djurassisterade interventioner; naturen som en läkande plats; rehabiliteringsträdgård; trädgårdsterapi; Hayes Steven; Abram David; Baudrillard Jean; enbart-mänskliga; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats diskuterar naturens läkande effekt på människan genom att analysera nuvarande forskningsläge i både svenskt och internationellt perspektiv. Analysen förstås genom en teoretisk modell som baserar sig på ekologisk perceptionsfenomenologi, hyperrealitet och relationsinramning. LÄS MER

 3. 3. Riktlinjer för hur man kan skapa hälsoträdgårdar för utlandsveteraner med PTSD

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Olsson; [2018]
  Nyckelord :hälsoträdgård; posttraumatisk stressyndrom; restorativa miljöer; utlandsveteraner; miljöpsykologi; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : I nuläget finns det ingen hälsoträdgård i Sverige för utlandsveteraner med posttraumatisk stresssyndrom. PTSD är en långvarig reaktion på en traumatisk händelse och leder ofta till suicidrisk, depression och missbruk för den som drabbas. LÄS MER

 4. 4. Trädgård för själen : en jämförelse mellan rehabiliteringsträdgårdarna Nynäs och Gröna Rehab

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marluz De Leon Gonzalez; [2017]
  Nyckelord :Gröna Rehab; Nynäs; rehabilitering; rehabiliteringsträdgård; trädgård;

  Sammanfattning : Sedan tidernas begynnelse har naturen haft läkande effekter på människors välmående. Redan i gamla Grekland hade väletablerade filosofer som Aristoteles och Platon kännedom om naturens krafter. Denna kunskap har sedan dess haft en stor betydelse för behandlingsmetoder inom psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Permakultur : en hälsoträdgård?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anne-Lii Lindahl; [2017]
  Nyckelord :permakultur; hälsoträdgård; miljöpsykologi; självförsörjning; designprinciper;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete utreds betydelsen av och designprinciperna för begreppen permakultur och hälsoträdgårdar. Arbetet syftar till att jämföra designprinciperna för permakultur och hälsoträdgårdar för att se om och hur dessa kan kombineras. LÄS MER