Sökning: "Internprissättning"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet Internprissättning.

 1. 1. Korrigeringsregeln och principen om rättshandlingars verkliga innebörd - En studie av när omkarakterisering av internprissättningstransaktioner kan ske med stöd av principen om rättshandlingars verkliga innebörd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Chanelle Videll Ersöz; [2021-07-09]
  Nyckelord :Skatterätt; Principen om rättshandlingars verkliga innebörd; Omkarakterisering; Internprissättning; Korrigeringsregeln; Armlängdsprincipen; OECD;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas frågan om när en transaktion som kan bli föremål för tillämpning av korrigeringsregeln kan omkarakteriseras med stöd av principen om rättshandlingars verkliga innebörd. Principen har utvecklats i praxis för att undvika kringgåenden av skattelagstiftning och innebär att domstolen och Skatteverket inte är bundna utav den klassificering som den skattskyldige gett en transaktion, då den skattskyldige annars skulle kunna styra sin beskattning. LÄS MER

 2. 2. Korrigering av gränsöverskridande transaktioner - Om korrigeringsregelns restriktiva inverkan på etableringsfriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Korrigeringsregeln; transfer pricing; etableringsfrihet; ekonomisk intressegemenskap; internprissättning; proportionalitet; proportionalitetsprincipen; inkomstskattelagen; fördraget om europeiska unionens funktionssätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Among other rules, the income tax law statues the correction rule. The correction rule is an implementation of the arm’s length principle prescribed by the OECD transfer pricing guidelines. LÄS MER

 3. 3. Beskattning i samband med överföringar av betydande nytta : Skattemässiga konsekvenser av att företag delar betydande nytta, utan möjlighet för skattemyndigheter att stoppa flödet vilket leder till skattemässiga fel

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marion Hellman; [2021]
  Nyckelord :Know-how; immateriella tillgångar; transfer pricing; överföringar; dokumentation; internationell skatterätt; internprissättning; BEPS; digitalisering;

  Sammanfattning : Immateriella tillgångar är hos många företag mycket värdefulla. Det kan röra sig om patent, varumärken eller know-how för att nämna några. Inte sällan är immateriella tillgångar även en bidragande faktor till höga resultat. LÄS MER

 4. 4. Analys av det s.k. Datawatch-målet : Betydelsen av begreppet kontroll över risk vid överlåtelse av immateriella tillgångar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Viktor Sylvén; [2021]
  Nyckelord :Transfer pricing; Skatterätt; internprissättning;

  Sammanfattning : Internprissättning är ett komplext område vilket är ett område som OECD publicerat riktlinjer kring tillämpning av armlängdsprincipen. Enligt praxis är riktlinjerna en god vägledning vid tillämpning av korrigeringsregeln, vilket är den svenska motsvarigheten på armlängdsprincipen som regleras i 14 kap. 19 § IL. LÄS MER

 5. 5. Skatteflykt genom koncernbidrag och internprissättning - En studie av skatteundvikande förfaranden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :David Lakatos; [2021]
  Nyckelord :Internprissättning; Koncernbidrag; Skatteflykt; OECD; BEPS; Skatteflyktslagen; korrigeringsregeln. Jari Burmeister. Omkarakterisering av transaktioner. Legalitetsprincipen.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is about how companies in a community of interest make value transfers between each other in the form of group contributions and transfer pricing. Due to the vagueness of Swedish tax evasion regulations, companies can not directly predict when a transaction is considered tax evasion. LÄS MER