Sökning: "transfer pricing"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade orden transfer pricing.

 1. 1. Korrigering av gränsöverskridande transaktioner - Om korrigeringsregelns restriktiva inverkan på etableringsfriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Korrigeringsregeln; transfer pricing; etableringsfrihet; ekonomisk intressegemenskap; internprissättning; proportionalitet; proportionalitetsprincipen; inkomstskattelagen; fördraget om europeiska unionens funktionssätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Among other rules, the income tax law statues the correction rule. The correction rule is an implementation of the arm’s length principle prescribed by the OECD transfer pricing guidelines. LÄS MER

 2. 2. Beskattning i samband med överföringar av betydande nytta : Skattemässiga konsekvenser av att företag delar betydande nytta, utan möjlighet för skattemyndigheter att stoppa flödet vilket leder till skattemässiga fel

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marion Hellman; [2021]
  Nyckelord :Know-how; immateriella tillgångar; transfer pricing; överföringar; dokumentation; internationell skatterätt; internprissättning; BEPS; digitalisering;

  Sammanfattning : Immateriella tillgångar är hos många företag mycket värdefulla. Det kan röra sig om patent, varumärken eller know-how för att nämna några. Inte sällan är immateriella tillgångar även en bidragande faktor till höga resultat. LÄS MER

 3. 3. Secondary Transfer Pricing Adjustments: Interpretation Challenges within the EU and International Perspectives

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andrii Falendysh; [2021]
  Nyckelord :tax law; transfer pricing; secondary transfer pricing adjustments; interpretation; PSD; parent-subsidiary directive; OECD MC; constructive dividends; constructive interest; constructive capital injection; secondary transaction; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This master thesis elaborates on the issues of the secondary transfer pricing adjustments that are common yet not regulated in an efficient manner by the states. The core problem of the double taxation issues to follow is the unwillingness of the states to accept the administrative tax decisions of each other in such sensitive fields as transfer pricing. LÄS MER

 4. 4. Deep learning exotic derivatives

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Gunnlaugur Geirsson; [2021]
  Nyckelord :deep learning; neural networks; derivative pricing; automatic differentiation; Monte Carlo; transfer learning; structured products; risk sensitivities; valuation; autocalls;

  Sammanfattning : Monte Carlo methods in derivative pricing are computationally expensive, in particular for evaluating models partial derivatives with regard to inputs. This research proposes the use of deep learning to approximate such valuation models for highly exotic derivatives, using automatic differentiation to evaluate input sensitivities. LÄS MER

 5. 5. Analys av det s.k. Datawatch-målet : Betydelsen av begreppet kontroll över risk vid överlåtelse av immateriella tillgångar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Viktor Sylvén; [2021]
  Nyckelord :Transfer pricing; Skatterätt; internprissättning;

  Sammanfattning : Internprissättning är ett komplext område vilket är ett område som OECD publicerat riktlinjer kring tillämpning av armlängdsprincipen. Enligt praxis är riktlinjerna en god vägledning vid tillämpning av korrigeringsregeln, vilket är den svenska motsvarigheten på armlängdsprincipen som regleras i 14 kap. 19 § IL. LÄS MER