Sökning: "Isac Nyman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isac Nyman.

 1. 1. Nyttomaximering, ett skuldfyllt begrepp? - Om konkursförvaltarens åtgärder avseende konkursfordringarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isac Nyman; [2020]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; insolvensrätt; konkurs; konkursförvaltning; associationsrätt; konkursrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En konkurs syftar till att fördela gäldenärens tillgångar till borgenärerna. Detta sker utefter fordringarnas storlek och prioritet. I varje konkurs utses en förvaltare som har i uppdrag att avveckla tillgångarna och fördela medlen till borgenärerna. LÄS MER

 2. 2. Är du död än? - En analys av anhörigas inflytande över vården i olika skeden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isac Nyman; [2018]
  Nyckelord :socialrätt; social and welfare law; civilrätt; Consent; mental capacity; substituted judgement standard; ställföreträdarskap; vård; hälso- och sjukvård; patienträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish constitution provides a general protection against enforced interventions. This includes practically all interventions in healthcare. The result is that all medical interventions must be supported by the patient's consent or by law. LÄS MER