Sökning: "Jaana Nyman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jaana Nyman.

 1. 1. Särskilt begåvade elever - ett snabbare spår genom skoltiden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annelie Norrman; Jaana Nyman; [2021-08-05]
  Nyckelord :särskilt begåvade; acceleration; berikning; coachning; elevers upplevelse;

  Sammanfattning : AbstractSpecialpedagogiska insatser ska stödja elever i svårigheter och utveckla skolan till en platsdär alla elever blir sedda och bemötta utifrån sina behov. Särskilt begåvade elever upplever att de får arbeta i en för långsam arbetstakt och behöver vänta in sina klasskamrater då de skulle kunna få arbeta snabbare och nå längre kunskapsmässigt (Kullander, 2014). LÄS MER

 2. 2. Kommunikationen i slöjden : med elever med svenska som andra språk

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Jaana Tuulikki Nyman; [2009]
  Nyckelord :skapande verksamhet; dialog; samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få kunskaper om hur elever med svenska som andraspråk förhåller sig till slöjden som  ett kommunikationsämne. Syftet är även att få mer kunskaper hur jag i det pedagogiska arbetet kan arbeta med elever med svenska som andra språk. Utgångspunk tas med hjälp av sociokulturella teorier. LÄS MER

 3. 3. Arbetsro i skolan ur ett elevperspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jaana Nyman; Beryl Low; [2008]
  Nyckelord :Arbetsro; relationer; ledarstil; belöningar; sankt;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med uppsatsen har varit att få en inblick i hur elever själva upplever sin arbetsmiljö, vad de anser att arbetsro äroch vad de tycker stör den, samt att lära oss mer om de etablerade pedagogiska verktygen som kan användas för attskapa och bibehålla arbetsro.Frågeställningar · Vad är arbetsro för eleverna och vad anser de vara avgörande för arbetsron? · Hur upplever eleverna lärarnas försök att skapa arbetsro? · Hur upplever eleverna de etablerade verktyg som lärarna använder sig av för att skapa arbetsro?MetodVår studie var explorativ och som metod har vi gjort sju kvalitativa intervjuer där vi utgick från en ostruktureradintervjumetod. LÄS MER