Sökning: "berikning"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet berikning.

 1. 1. Personalens attityder till och kunskaper om särskilt begåvade elever och lärarnas undervisning i en kommun

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sofie Lökholm; [2020-01-13]
  Nyckelord :Särskild begåvning; gifted; acceleration; berikning; mentorskap; nivågruppering; kvantitativ; enkät; explorativ faktoranalys; kritisk realism; teorier om särskild begåvning;

  Sammanfattning : Syfte:Det finns en begränsad forskning i Sverige om skolpersonalens attityder till och kunskaper om särskilt begåvade elever och lärarnas undervisning. Syftet är att med en explorativ studie med Likertskala undersöka skolpersonalens attityder till och kunskaper om särskilt begåvade elever och lärarnas undervisning i en kommun. LÄS MER

 2. 2. Begåvade elever behöver också hjälp : En systematisk litteraturstudie om matematiskt begåvade elever i de tidigare skolåren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Malin Hermansson; Hanna Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :Matematik; Undervisning; Matematisk begåvning; Identifiering; Differentiering; Krutetskiis förmågor  ;

  Sammanfattning : Följande systematiska litteraturstudie inriktar sig på matematiskt begåvade elever i de tidigare skolåren. Studien syftar till att utifrån tidigare forskning reda ut om och hur undervisningen av matematisk begåvade elever kan bedrivas. LÄS MER

 3. 3. Anpassningar för lågstadieelever som är begåvade i matematik : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nathalie Sjöstrand; Nathalie Brison Bjelkendal; Jenny Karlsson Setting; [2020]
  Nyckelord :Matematikundervisning; begåvade elever; lågstadiet; acceleration; berikning; differentiering;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att identifiera hur lärare kan anpassa matematikundervisning så att den gynnar begåvade elever i matematik i lågstadiet. Utgångspunkten är frågeställningen; vilka anpassningar gynnar begåvade elever i matematik i lågstadiet? Begåvade elever benämns på olika sätt av olika forskare. LÄS MER

 4. 4. Oj, är du redan klar? Du får vänta på dina klasskamrater : En systematisk litteraturstudie om hur läraren påverkar elever med fallenhet i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Cornelia Hermelin; Ebba Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Elever med fallenhet; matematik; lärarens roll; stödinsatser; acceleration; berikning;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie syftar till att beskriva hur lärarens roll påverkar elever med fallenhet samt vilka stödinsatser som kan sättas in för att bidra till utveckling hos dessa elever inom matematikämnet. Vetenskapliga artiklar har analyserats och granskats utifrån vald teori och forskningsfrågor för att få fram relevant forskning kring det aktuella ämnet. LÄS MER

 5. 5. Hur kan vi utmana högpresterande elever i matematik på högstadiet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Jörnelius; [2020]
  Nyckelord :nivågruppering; acceleration; berikning; högpresterande elever;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att ur ett elevperspektiv åskådliggöra huruvida högpresterande elever inom ämnet matematik på högstadiet får tillräckligt med stöd och motivation, samt förslag på hur detta kan förbättras. Genomförandet gjordes utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt med semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod, och utfördes på två olika skolor, en kommunal skola och en friskola. LÄS MER