Sökning: "Jan Groth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Groth.

  1. 1. Callenging Strategic Change in a Multinational Company

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Malin Kruse; Annika Nilsson; [2006]
    Nyckelord :Change management; step by step methods; communication; relations; change agent; national cultures; corporate cultures; resistance towards changes; wastewater technology; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Challenging Strategic Change in a Multinational Company - A Master Thesis Evaluating the Implementation Process of a New Corporate Strategy Författare: Malin Kruse, Technology Management och Ekonomprogrammet, Lunds Universitet Annika Nilsson, Technology Management och Kemiingenjör, Lunds Universitet Handledare: Christer Kedström, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund Jan-Erik Rendahl, Institutionen för Designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola Fredrik Groth, Chef på ABS Group Problem: ABS Group har historiskt sett varit ett produktorienterat industriföretag med decentraliserade dotterbolag, med varierande strukturer, system och rutiner. För att uppnå bättre konkurrensfördelar på den mogna marknaden inom ”wastewater technology solutions” har man arbetet fram en mer kundfokuserad strategi. LÄS MER