Sökning: "Jane S Jensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jane S Jensen.

  1. 1. Kvinnligt ledarskap i en värld av manliga ledare : En jämförande fallstudie mellan Margaret Thatchers och Anna Kinberg Batras politiska karriärer

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Nelly Jenbrant; [2021]
    Nyckelord :Margaret Thatcher; Anna Kinberg Batra; Genuskontraktet; Könsmaktsordning; Kvinnligt politiskt ledarskap; Kvinnlig underrepresentation; Yvonne Hirdman; Jane S Jensen;

    Sammanfattning : This essay examines two different female political leaders' ways to top positions. Even though it is over a century since women received voting rights in both the United Kingdom and Sweden, quite few women leaders have reached top positions. LÄS MER