Sökning: "Jimmi Daniel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jimmi Daniel.

  1. 1. En studie som visar hur pedagoger talar om värdegrundsarbete i förskolan.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad

    Författare :Daniel Andersson; Jimmi Johnsson; [2015]
    Nyckelord :fokusgruppsamtal; fostran; värdegrundsarbete; omsorg;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur pedagoger vid förskolor talar om värdegrundsarbete. Vår forskningsfråga är, hur talar pedagoger i förskolan om deras värdegrundsuppdrag?  För att besvara den har vi använt oss av fokusgruppsamtal med dialogism som metodologisk och teoretisk utgångspunkt. LÄS MER