Sökning: "Joakim Söderström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joakim Söderström.

 1. 1. Review of Magnetic Materials Along With a Study of the Magnetic Stability and Solidity of Y40

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Joakim Karlsson; Ola Söderström; [2012]
  Nyckelord :Magnets; Linear generator; Wave power;

  Sammanfattning : Wave energy converters (WECs) are relatively new power sources under rapiddevelopment. WECs utilize permanent magnets to generate power and theperformance of these magnets have a great impact on the produced effects in theWECs. LÄS MER

 2. 2. Tillsyn enligt miljöbalken, ur ett mikroperspektiv - Supervision according to the Swedish Environmental Code, from a micro-perspective

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Joakim Florén; Nikolaus Söderström; [2005]
  Nyckelord :Miljöbalken; Tillsyn; Miljörätt; Verksamhetsutövare; Operativ tillsynsmyndighet; Tillsynsvägledande myndighet; Tillsynsvägledning; Operativ tillsyn; Mikroföretag; Småföretag; Miljöfarlig verksamhet; Egenkontroll; Kommunikation; Myndighetsutövning;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöker vi kommunikationsförhållandet mellan ett utvalt mikroföretag och den kommunala miljömyndigheten med avseende på miljöbalkens bestämmelser. För att tillgodogöra oss empirisk kunskap över detta problemområde har vi inom ramen för en fallstudie genomfört kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner hos områdets signifikativa aktörer. LÄS MER