Sökning: "Johan Kullberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Kullberg.

  1. 1. Gamification – Spelelement och speldesign i arbetslivet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Daniel Kullberg; Johan Zenténius; [2015-03-16]
    Nyckelord :motivation; engagemang; gamification; spelifiering; flow;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till kunskap och förståelse kring fenomenet gamification. Denna kartläggning bidrar till att klargöra för- och nackdelar, möjligheter och risker samt eventuella fallgropar med gamification. LÄS MER