Sökning: "Jonas Bergquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Bergquist.

  1. 1. Landskapet nu och då - en kulturhistorisk analys av hagmark utifrån historiskt kartmaterial

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Jonas Bergquist; [2021-08-10]
    Nyckelord :biological heritage; pasture; meadow; historical maps; sustainable development; biologiskt kulturarv; betesmark; ängar; historiska kartor; hållbar utveckling;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER