Sökning: "Kritisk incident teknik CIT"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Kritisk incident teknik CIT.

 1. 1. Sjuksköterskors handlingar för att verka vårdande inom primärvårdens telefonrådgivning : En kritisk incident studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Henrik Bergström; [2023]
  Nyckelord :Actions; Carers; Nurse; Primary Care; Telephone Counseling; Handlingar; Primärvård; Sjuksköterska; Telefonrådgivning; Vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom primärvården är det vanligt att kontakten med den vårdsökande sker genom telefonrådgivningen. Möjligheten för fysiska möten minskar där sjuksköterskor behöver agera vårdande under andra förutsättningar än dem som de tidigare varit vana vid. LÄS MER

 2. 2. Samskapande med interkulturellt perspektiv : Ett förbättringsarbete och studie på H.K.H Kronprinsessan Victorias barn och ungdomssjukhus i Linköping.

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Ida Janse Janse; [2022]
  Nyckelord :4 steg; Erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling; Kritisk incident teknik CIT ;  Grupputveckling; Interkulturellt perspektiv; Samskapande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vintern 2019 vårdades en gosse på ett barnsjukhus i Sverige där språksvårigheter och viss kulturell kontextuell diskrepans försvårade kommunikationen. Missförstånd och okunskap ledde till att gossen avled. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans strategier vid hantering av en svår luftväg i en prehospital förstärkningsenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Thomas Lennholm; [2021]
  Nyckelord :Nurse anesthetist; pre-hospital; rapid response unit; difficult airway; critical incident technique; Anestesisjuksköterska; prehospital; förstärkningsenhet; svår luftväg; kritisk incident teknik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterskan i en prehospital miljö ställs inför utmaningar när en svår luftväg inte längre kan hanteras genom basal luftvägshantering. Denna situation kräver spetskompetens inom avancerad luftvägshantering och anestesi, samt särskilda hjälpmedel. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskors strategier vid omvårdnad av patienter med rädsla och oro inför att genomgå generell anestesi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Maria Iggbom; Klara Åström; [2020]
  Nyckelord :Nurse anesthetist; strategies; preoperative; fear; anxiety; nursing; anesthesia; Anestesisjuksköterska; strategier; preoperativ; rädsla; oro; omvårdnad; anestesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som upplever rädsla och oro inför att genomgå generell anestesi är vanligt förekommande. Preoperativ rädsla och oro kan ha en negativ inverkan på patientens perioperativa process, både psykiskt och fysiskt. LÄS MER

 5. 5. Föräldrasamtal om övervikt och fetma : Skolsköterskors främjande förhållningssätt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Eva-Sofie Höjer; Magnusson Anna; [2016]
  Nyckelord :children; overweight; parents; school nurse; communication; barn; övervikt; föräldrar; skolsköterskor; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnövervikt och fetma är problematiskt på både individ- och folkhälsonivå vilket  skolsköterskor i ett tidigt skede ska arbeta förebyggande mot. Att ha en god relation och kommunikation med föräldrar är avgörande för det arbetet. LÄS MER