Sökning: "4 steg"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade orden 4 steg.

 1. 1. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hull hos hund : en jämförelse av enkätsvar, kroppshull och registrerad fysisk aktivitet med accelerometer samt pedometer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Beatrice Lindehag Oja; [2021]
  Nyckelord :accelerometer; aktivitetsmätning; enkät; hund; hull; fysisk aktivitet; pedometer;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet utgör en viktig del av en hunds liv. Samband mellan hull och fysisk aktivitet har identifierats i ett flertal studier, och då överhull har kopplats till diverse hälsoproblem, är det av vikt att ur ett djurvälfärdsperspektiv vidare utreda sambandet mellan hull och fysisk aktivitet hos hund. LÄS MER

 2. 2. Socioekonomi vs. covid-19 : Sambandet mellan socioekonomiskstatus och covid-19

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Rasmus Fors; Johan Israelsson; [2021]
  Nyckelord :Socioekonomi; covid-19; corona;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan en individs socioekonomiska status och sannolikhet att insjukna i covid-19 hos seniorer som har deltagit i GIHs hälsoprojekt under åren 2017-2020.Metod. LÄS MER

 3. 3. The Significance of Giant Flank Collapses on Magma Ascent in the NE Rift Zone of Tenerife, Canary Islands: A Structural Modelling and Diffusion Approach

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kristoffer Ånäs; [2021]
  Nyckelord :Tenerife; volcanic rift zones; analogue gelatine experiments; dykes; Fe-Mg diffusion; ankaramite; Teneriffa; vulkaniska sprickzoner; analoga gelatinexperiment; gångar; Fe-Mg diffusion; ankaramit;

  Sammanfattning : On the volcanic ocean island Tenerife in the Canary archipelago, several giant flank collapses haveoccurred over the last one million years. The link between the lateral collapses and the resultingvolcanism in the rift zones is not fully understood and was investigated within the framework of thisproject. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan designkvalitet och designintention : En tillämpning av design quality evaluation (DQE) i påbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Emanuel Johansson; [2021]
  Nyckelord :Architecture; design intention; design quality; design quality evaluation DQE ; vertical extensions of buildings; Arkitektur; designintention; designkvalitet; design quality evaluation DQE ; påbyggnation;

  Sammanfattning : Påbyggnation är en typ av hållbar stadsutveckling som blir allt vanligare i Sverige. Ett av de gemensamma målen vid påbyggnation, likt andra byggprojekt, är att uppnå en viss förbestämd kvalitet. Designkvalitet kan ses som en del av kvalitetsmålet. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers upplevelser av onlineundervisning i matematik : En undersökning om hur övergången till onlineundervisning till följd av coronapandemin år 2020 har påverkat elevers matematikstudier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Eleonora Strand; Sofia Thorén; [2021]
  Nyckelord :online; learning; mathematics; attitude; practice-based research; online; lärande; matematik; inställning; praktiknära forskning;

  Sammanfattning : Under våren år 2020 uppmanades gymnasieskolan att ställa om sin verksamhet till att bedriva all undervisning på distans på grund av covid-19, coronapandemin, som ett steg i att minska smittspridningen. Omställningen till mer digital undervisning ledde till att såväl elever som lärare ställdes inför nya utmaningar. LÄS MER