Sökning: "Kulturpolitisk diskurs"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Kulturpolitisk diskurs.

 1. 1. FRAMSTÄLLNINGEN AV SKOLBIBLIOTEKSFRÅGOR I BIBLIOTEKSSTRATEGIN

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nina Othman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Framställningen av skolbiblioteksfrågor i biblioteksstrategin undersöks i uppsatsen med fokus på förslaget Demokratins skattkammare, samt de till dokumentet tillhörande remissvar som behandlar skolbiblioteksfrågor. Dokumenten analyseras med hjälp av Carol Bacchis policykritiska metodologi What’s the problem represented to be (2009). LÄS MER

 2. 2. Not Quite på två ben : En studie av synen på kulturkooperativet Not Quite's roll för lokal och regional utveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Sofi Bertilsson; [2015]
  Nyckelord :cultural policy; local development; regional development; cultural policy discourse; discourse theory; cultural cooperative; cultural workers; kulturpolitik; lokal utveckling; regional utveckling; kulturpolitisk diskurs; diskursteori; kulturkooperativ; kulturarbetare;

  Sammanfattning : For the past decades, culture has been given a role as a factor for local and regional development. But what is meant by development and in what ways culture can be of importance in this aspect can be unclear. LÄS MER

 3. 3. Konsten och Samhället : Om svårigheten att sätta värde på kultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Ulf Moström; [2012]
  Nyckelord :Culture; Cultural policy; Cultural economy; Cultural discourse; Culture and Enterprise; Art; Kultur; Kulturpolitik; Kulturpolitisk diskurs; Kulturekonomi; Kultur och näringsliv; Konst;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att utreda hur kultur värdesätts i samhället. Tanken är att strukturera upp den kulturpolitiska debatten och sammanföra olika begrepp och perspektiv i en överskådlig modell. LÄS MER

 4. 4. Från kulturpolitisk diskurs till diskursordning : Analys av den debatt som uppstod i kölvattnet av kulturutredningens betänkande över ny kulturpolitik, 2009-02-12

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Martina Johansson; [2010]
  Nyckelord :kulturutredning; kulturpolitisk debatt; diskursanalys; diskursteori; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den kulturpolitiska debatten, våren 2009, konstrueras i dagstidningar. Studien undersöker vilka betydelser man där kämpar om att definiera, och vilka betydelser som är relativt fixerade och oemotsagda. LÄS MER