Sökning: "diskursteori"

Visar resultat 1 - 5 av 487 uppsatser innehållade ordet diskursteori.

 1. 1. Har man någonsin sett utropstecken i liksom riktiga artiklar: unga i åldrarna 17-20 bedömer trovärdigheten hos krisinformation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Matilda Möller; [2021-10-27]
  Nyckelord :trovärdighet; unga; krisinformation; fokusgrupper; begreppskonstruktion; ekvivalenskedjor; Laclau och Mouffe;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att se hur trovärdighet konstrueras av unga personer i åldrarna 17–20. Vad är viktigt för att de ska bedöma information trovärdig och varför är dessa aspekter viktiga?Laclau och Mouffes diskursteori som inriktar sig på att förstå hur mening skapas. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av tre läroböckers framställning av medier i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Larsson; Ludwig Lilja Jensen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur svenska läromedel för högstadiet framställer medier från 2010. För att uppnå detta har vi använt oss utav en kvalitativ innehållsanalys där vi granskat tre olika läroböcker. De läroböcker vi använt oss av är Digilär, Utkik och SO.S Samhälle Maxi. LÄS MER

 3. 3. Barnet, bilderna och den alternativa kommunikationen : En diskursanalys av språkstödjande material i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Therese Persson; [2021]
  Nyckelord :Barns rättigheter; språk; kommunikation; AKK; likvärdig förskola; Michel Foucault; diskurs; makt; inneslutning; uteslutning;

  Sammanfattning : Alla barn har inte de förutsättningar som krävs för ett talat språk, vilket gör att alternativa kommunikationssätt krävs för att barnet ska möjliggöras ett redskap och en språklig form för att uttrycka sin mening. Forskning visar att det finns ett stort intresse för att hitta alternativa kommunikationssätt genom språkstödjande material för barn men att fokuset tycks hamna på teknologin och att undervisa om materialet istället för att använda det i kommunikativt syfte. LÄS MER

 4. 4. Stängda dörrar – inget hinder för bokälskare : Mediebilden av folkbiblioteket under pandemin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Magnusson; Jasmin Zetterquist Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Folkbibliotek; mötesplats; diskursanalys; diskursteori; Laclau Mouffe; Hedemark; media; coronapandemin;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to deepen our knowledge about the value of the Swedish Public Library as expressed in the local press during the corona pandemic. The empirical material consists of 54 articles published in December 2020 and January 2021. LÄS MER

 5. 5. Förskola med god kvalitet : En diskursanalys av systematiskt kvalitetsarbete

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Malin Furhoff; [2021]
  Nyckelord :förskola; systematiskt kvalitetsarbete; diskursanalys; diskursteori; socialkonstruktionism; utbildningsfunktioner.;

  Sammanfattning : I denna studie riktas blicken mot det innehåll som på enhets- och huvudmannanivå artikuleras i förskolors systematiska kvalitetsarbeten. Studiens syfte är att synliggöra och beskriva hur förskolan framträder som utbildningsinstans i dokumenterade systematiska kvalitetsarbeten på enhets- respektive huvudmannanivå. LÄS MER