Sökning: "Tina Danielsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Tina Danielsson.

 1. 1. Hållbar process : Hållbarhetsstämpla processen i projekt på Piteå kommun

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tina Danielsson; Petra Söderström; [2018]
  Nyckelord :Hållbar process; Hållbar utveckling; Process; Hållbarhetsstämpla;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Portering från Google Apps REST API till Microsoft Office 365 REST API

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Artificiell intelligens och integrerade datorsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Tina Danielsson; [2015]
  Nyckelord :e-post; portering; testning; Unified Communications; Office 365; Google Apps; Gmail; API;

  Sammanfattning : Stress på arbetsplatsen relaterat till många inkommande och utgående kommunikationskanaler är ett reellt problem. Applikationer som samlar alla kanaler i samma verktyg kan hjälpa till på det här området. LÄS MER

 3. 3. Gingivit vid graviditet : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Tina Lindkvist; Kristina Danielsson; [2015]
  Nyckelord :Graviditetsgingivit; hormoner; för tidig födsel; låg födelsevikt.;

  Sammanfattning : Introduktion: När bakteriellt plack får ligga ostört fyra till sju dagar reagerar gingivan med inflammation. Sjukdomstillståndet benämns gingivit. En kvinnas graviditet präglas av en rad olika fysiologiska förändringar, den orala hälsan påverkas på olika sätt, kvinnan kan bland annat drabbas av graviditetsgingivit. LÄS MER

 4. 4. The effect of social rank on milking and feeding behaviour in automatic milking system for dairy cows

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Tina Danielsson; [2012]
  Nyckelord :Automatic milking system; Welfare; Dominance; Ranking; Behaviour;

  Sammanfattning : Today automatic milking systems (AMS) are growing in popularity. In these systems the cows are loose and have to get to the robot and the feed on their own. The cows ranking in this system affect their welfare. In this study data from seven years in an AMS was used and analysed. LÄS MER

 5. 5. Kritik, vad innebär det? : En studie som kartlägger kvinnors upplevelser av kritik på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Tina Österdahl; Sanna Danielsson; [2011]
  Nyckelord :Social responsivity; criticism; identity formation; symbolic interactionism; rationality; Social responsivitet; kritik; identitetsskapande; symboliska interaktionismen; rationalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa förståelse för hur kvinnor på kvinnodominerade arbetsplatser upplever kritik. Studien kommer att vara en fältstudie vari man granskar kvinnor som är verksamma inom förskolan, då tidigare forskning visat på en klar majoritet av kvinnor inom denna yrkeskår. LÄS MER