Sökning: "Linnéa Pankko"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnéa Pankko.

  1. 1. Vad får dig att stanna? : En studie om varumärkeslojalitet hos konsumenter av livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

    Författare :Emilia Denckert; Linnéa Pankko; [2016]
    Nyckelord :Brand loyalty; brand; loyalty; attribute; consumers; grocery store; food industry; Varumärkeslojalitet; varumärke; lojalitet; attribut; konsumenter; dagligvaruhandeln; livsmedelsbranschen;

    Sammanfattning : Författare: Emilia Denckert och Linnéa Pankko Handledare: Universitetsadjunkt Åsa Lindström Examinator: Professor Bertil Hultén Fakultet: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Program: Civilekonomprogrammet med inriktning marknadsföring Kurs: Examensarbete i marknadsföring för Civilekonomprogrammet 30 hp Examensarbetets titel: Vad får dig att stanna? Forskningsfråga: Vilka attribut ligger till grund för en varumärkeslojalitet hos konsumenter av livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln? Syfte: Syftet med detta examensarbete är att analysera och fastställa vilka attribut hos en produkt och ett varumärke som bidrar till att konsumenter bygger upp en lojalitet gentemot varumärket ifråga. Studien kommer att förklara vardera attribut, samt kombinationer av dessa, och klargöra huruvida de ligger till grund för konsumenters lojalitet till varumärken på livsmedelsprodukter som säljs i dagligvaruhandeln. LÄS MER