Sökning: "Lovis Henriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovis Henriksson.

  1. 1. Upplevelser av jämställdhet i vården av patienter med långvarig smärta : - En kvalitativ studie av fysioterapeuter inom Region Uppsala

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

    Författare :Lovis Henriksson; Johanna Olsson; [2022]
    Nyckelord :long-term pain; physiotherapist; gender medicine; equal care;

    Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt symtom bland befolkningen och ett folkhälsoproblem. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av diagnoser kopplade till långvarig smärta. LÄS MER