Sökning: "Lovisa Skoglundh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Skoglundh.

  1. 1. Vilka personliga egenskaper efterfrågas vid rekrytering av HR-specialister? En innehållsanalys av könskodade platsannonser

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Lovisa Skoglundh; [2022]
    Nyckelord :könskodning; genus; personliga egenskaper; platsannons; HR-specialist; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att kartlägga hur platsannonser för den kvinnodominerade yrkesgruppen HR-specialister idag är formulerade när det gäller efterfrågade personliga egenskaper. Syftet är vidare att analysera om dessa egenskaper är könskodade samt att kartlägga vilka konsekvenser som kan uppstå för företag och den sökande om de efterfrågade personliga egenskaperna i platsannonser formuleras relaterade till genus. LÄS MER