Sökning: "Lydia Sandgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lydia Sandgren.

  1. 1. ”Att söka människans sanning i hennes berättelser.” Det kreativa skrivandets funktioner och drivkrafter

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Lydia Sandgren; [2014-09-15]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka det kreativa skrivandets funktioner och drivkrafter. Nio författare intervjuades. Intervjuerna analyserades tematiskt. Följande teman framkom: Skrivandet visade sig ha en central roll i livet och upprätthålls allmänt av starka drivkrafter. LÄS MER