Sökning: "Mörka personlighetsdrag"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mörka personlighetsdrag.

 1. 1. Vilka Attityder har personer med Mörka Personlighetsdrag gentemot Etiska Företagspolicies?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ninni Sondén Karestrand; Jonna Persson; [2020]
  Nyckelord :mörka triaden; mörka personlighetsdrag; företagspolicies; etik; organisationer dark triad; dark personality traits; company policies; ethics; organizations; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study investigated the relationship between the three personality traits of the Dark Triad (Machiavellianism, Narcissism and Psychopathy) and attitudes towards ethical company policies. 114 participants took part in an online survey, measuring the Dark Triad and seven policy-questions. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapsstilar, personlighet och mobbning på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Helen Svensson; [2018]
  Nyckelord :Bullying at work; Psychopathy; Narcissism; Machiavellianism; Dark Traits; Laissez faire; Democratic; Authoritarian.; Mobbning på arbetet; Psykopati; Narcissism; Machiavellianism; Mörka personlighetsdrag; Låt gå; Demokratisk; Auktoritär.;

  Sammanfattning : Mobbning på arbetsplatser är ett stort samhällsproblem. År 2013 rapporterades 8 % av de arbetsrelaterade sjukdomar som anmälts till försäkringskassan vara orsakade av kränkningar, mobbning och trakasserier. Ohälsa, tvångstankar, ångest, depression, och posttraumatisk stress är vanligt förekommande hos de som utsatts för mobbning. LÄS MER

 3. 3. Short Dark Triad : En begreppsvalidering av svensk översättning med femfaktormodellens IPIP-120 och Swedish universities Scales of Personality

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier

  Författare :Jimmie Eklund; Niclas Hultman; [2015]
  Nyckelord :Short dark triad SD3 ; Swedish universities scales of personality SSP ; five factor model IPIP-120 ; validity; reliability; psychopathy; narcissism; machiavellianism; Short dark triad SD3 ; Swedish universities scales of personality SSP ; femfaktormodellen IPIP-120 ; validering; reliabilitet; psykopati; narcissism; machiavellism;

  Sammanfattning : Dark triad är en kombination av mörka personlighetsdrag som består av subklinisk psykopati, subklinisk narcissism och machiavellism (Paulhus & Williams, 2002). Jones och Paulhus (2013), utvecklade Short Dark Triad (SD3), ett test som mäter dark triads personlighetsdrag. LÄS MER