Sökning: "Magnus Bergkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Bergkvist.

  1. 1. Gratistidningar -Ett utbrett fenomen, Varför?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Magnus Jensen; Mikael Bergkvist; [2007]
    Nyckelord :gratistidningar; producent; konsument; livsstil; marknadsinträdesstrategi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utifrån både ett producentperspektiv och ett konsumentperspektiv undersöka och belysa tänkbara anledningar till att gratistidningar har blivit ett utbrett fenomen. Primärdata har samlats in med hjälp av följande metoder: 1. En enkätundersökning kring gratistidningskonsumenter. 2. LÄS MER