Sökning: "Meriana Chabo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Meriana Chabo.

  1. 1. DIGITALA VERKTYGS ROLL I UNDERVISNINGEN - EN INTERVJUSTUDIE AV LÅGSTADIELÄRARNAS TANKAR KRING ANVÄNDNING AV OLIKA DIGITALA VERKTYG I UNDERVISNING

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Irine Ogestad; Meriana Chabo; [2019-02-17]
    Nyckelord :Digitala verktyg; kollaborativt lärande; individualisering; lågstadiet;

    Sammanfattning : Syfte:Metod:Resultat:Syftet med denna studie är att undersöka vilka digitala verktyg som används i undervisningen på lågstadiet, vilka roller lärare tycker att de spelar i undervisningen och vad lärare tycker att de har för för- och nackdelar i undervisningen på lågstadiet.Valet av metod utfördes som en kvalitativ studie. LÄS MER