Sökning: "matematiklektioner"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet matematiklektioner.

 1. 1. Kommunikation i matematikklassrummet - En observationsstudie av lärares frågor under matematiklektioner på lågstadiet i New York

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Skiöld; [2019-03-08]
  Nyckelord :Frågor; Kommunikation; Matematiska samtal; sociokulturellt per-spektiv; Socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera och beskriva vilka sorts frågor lärare ställer till eleverna under matematematiklektioner, hur eleverna besvarar dem och hur frågorna möjliggör elever-nas lärande i matematik. Studien kombinerar det sociokulturella och det socialkonstruktivist-iska perspektivet på lärande för att med dessa som utgångspunkt rama in begrepp som kommu-nikation och reflektion samt dess betydelse i matematikundervisningen. LÄS MER

 2. 2. ”Jag ska ta mig an det här, jag ska minsann” : En kvalitativ studie om hur lärare kan motivera elever i matematikundervisningen 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emme Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Brist på motivation; egen kapacitet; elev; elevers inställning; human agency; koncentration; kritiska aspekter; lärandeobjekt; lärare; matematik; matematiksvårigheter; motivation; self-efficacy; variation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur lärare kan förebygga att elever förlorar motivation vid matematikundervisningen. I studien undersöks det också hur lärare kan fånga upp samt arbeta med omotiverade elever. För att möjliggöra studien har kvalitativ data i form av intervjuer och observationer använts. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i matematikundervisningen - medel eller mål? : En kvalitativ studie med fokus på hur matematiklärare på gymnasiet använder och motiverar digitala verktyg i undervisningen i samband med digitaliseringen i ämnet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Ellen Elvung; Matilda Petersson; [2019]
  Nyckelord :Digital tools; ATD; Curricilum Theory; The Framework RAT; Didactics of mathematics; Digitala verktyg; ATD; Läroplansteori; Ramverket RAT; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : Idén till denna studie uppkom i samband med den förändring i styrdokumenten gällande digitalisering av ämnet Matematik som trädde i kraft 2017. Syftet med studien är att undersöka hur lärare använder och motiverar användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen, samt i vilken utsträckning de har förändrat sin undervisning i samband med digitaliseringen av läroplanen. LÄS MER

 4. 4. Ensamma kan vi mycket, tillsammans kan vi mer : En systematisk litteraturstudie om elevers delaktighet och lärande genom kooperativa matematiklektioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emilia Klasson; Evelina Thulin; [2019]
  Nyckelord :kooperativt lärande; matematik; delaktighet; lärande; gruppsammansättning;

  Sammanfattning : Den här systematiska litteraturstudien syftar till att synliggöra på vilka sätt elever kan bli aktiva deltagare i matematikundervisningen genom kooperativt lärande. Studien syftar även till att lyfta vilka aspekter av det kooperativa lärandet som kan bidra till elevers matematiska lärande. LÄS MER

 5. 5. Hur lärarnas arbetssätt påverkar elevernas attityd till matematikämnet på högstadiet : En kvantitativ studie om sambandet mellan lärarnas arbetssätt och elevernas föreställning kring matematikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nina Persson; [2019]
  Nyckelord :Arbetssätt; attityder; elever; högstadiet; matematik; matematikundervisning; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med kvantitativa metoder undersöka hur lärarens arbetssätt påverkar elevernas attityd till matematikämnet på högstadiet. Arbetet baseras på en enkätundersökning som genomfördes bland elever i årskurs 7 på samma skola samt observerades deras matematiklektioner. LÄS MER