Sökning: "Mikaela Mélante Shibeshi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikaela Mélante Shibeshi.

  1. 1. ”DET ÄR DU SOM ÄR KAPTEN ÖVER SKUTAN OCH DU BESTÄMMER KURS” : EN INNEHÅLLSANALYS AV HUR FÖRÄLDRASKAPET FRAMSTÄLLS I PODCASTS

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Zanna Larsson; Mikaela Mélante Shibeshi; [2022]
    Nyckelord :föräldraskap; ideal; konstruktion; sociala normer; sociala medier;

    Sammanfattning : Föräldraskap är något som funnits i alla tider. Synen kring föräldraskap har förändrats över tid, förväntningar, ideal och krav har varierat i takt med de samhälleliga förändringarna. I dagens senmoderna samhälle innefattar föräldraskapet normer och förväntningar kring hur en förälder bör vara. LÄS MER