Sökning: "Mirjam Katzin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mirjam Katzin.

  1. 1. "Jämställdhetens blinda fläck" - om anhöriga som vårdar äldre

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Mirjam Katzin; [2012]
    Nyckelord :äldrerätt; socialrätt; genusrättsvetenskap; jämställdhetspolitik; äldreomsorg; anhörigvård; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Enligt 2 kap 2 § socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det innebär bland annat att vård och omsorg är en offentlig angelägenhet och ett offentligt ansvar. LÄS MER