Sökning: "Nelly Simon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nelly Simon.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation vid språkbarriärer hos patienter med invandrarbakgrund

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Simon Andersson; Nelly Lagerqvist; [2015]
    Nyckelord :Språkbarriär; kommunikation; information; omvårdnad; tolk; sjuksköterska; invandrare;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är ett mångkulturellt samhälle där många olika språk talas och det är vanligt att människor som inte kan svenska söker vård. Det kan då vara svårt som sjuksköterska att utföra sitt arbete när en språkbarriär skapas. LÄS MER