Sökning: "PVC"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet PVC.

 1. 1. Circular economy and Life cycle assessment of building materials: Glimåkra eco-village

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Zahabia Gandhi; [2020]
  Nyckelord :Circular Economy; Life cycle assessment; Environmental impact of building materials; Reusing materials; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The building industry is continuously adapting to the changing needs and demands. The rise in emissions, depletion of resources and accumulating waste are some of the important problems that have to be addressed by architects all over the world today. LÄS MER

 2. 2. En studie om att undersöka förskolebarns meningsskapande kring statisk elektricitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Diana Rundqvist; [2020]
  Nyckelord :Children’s expression and meaning making; nature science; physical phenomena; preschoolers; static electricity; the role of the educator; Barns uttryck och meningsskapande; fysikaliska fenomen; förskolebarn; naturvetenskap; pedagogens roll; statisk elektricitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how preschool children, aged 3-5 years, create meaning of static electricity in an activity led by a pedagogue, how this is expressed and what part the pedagogue takes in children’s meaning making. The method used was participant observation and video camera was used to document a designed activity. LÄS MER

 3. 3. Byggbranschen måste också plastbanta : En fallstudie om plaster i dagens byggande och dess hälso- och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Sandqvist Alma; [2019]
  Nyckelord :Environmental impact; Health impact; Plastic; Plastic Use; Sustainable Construction; Avfall; Husbyggnad; Hållbart byggande; Hälsopåverkan; Miljöpåverkan; Plast; Plastanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur plastanvändningen ser ut i dagens  byggande och vad den har för miljö- och hälsomässiga konsekvenser. Målet med studien är även att kunna visa på hur plastanvändningen kan förändras på ett hållbart sätt. LÄS MER

 4. 4. Val av material och tillverkare för en medicinsk pillerdosa inklusive en beräkning av tillverkningskostnaden för denna.

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Haron Qadiri; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Läkemedelsbehandling är i dag den mest omfattande och avgörande interventionen i hälso och sjukvården globalt sett. Idag intar ca. 20 procent av världens befolkning dagligen mediciner som behandlingsform för sina sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Life cycle assessment of a CAV, a VAV, and an ACB system in a modern Swedish office building

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Nadeen Hassan; [2019]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Environmental impacts; HVAC systems; Environmental indicator; Energy; Environmental performance; Impact assessment; Life cycle impact; Buildings; SimaPRO; Ecoinvent; Manufacturing phase; Operation phase; Active chilled beams; Variable-air-volume system; Constant-air volume system.; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Energy use in buildings contributes significantly to the global energy demand and environmental impacts. Among all building services, heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems consume the most energy. HVAC systems are as well one of the largest consumers of natural resources and materials in the building sector. LÄS MER