Sökning: "Pehr Fagerberg Lindén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pehr Fagerberg Lindén.

  1. 1. Kreativitet och innovation - en fallstudie av Företaget X

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Erika Stjärnström; Annika Gustafsson; Pehr Fagerberg Lindén; Maria Westh; [2008]
    Nyckelord :innovation; kreativitet; organisationsklimat; motivation; kommunikation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Vårt syfte med denna fallstudie är att undersöka, beskriva och förklara hur man kan skapa och främja ett kreativt klimat i tillverkande organisationer för att på så sätt skapa innovationer som kan ge organisationen försprång i konkurrensen på den marknad de agerar på. Vi har i vår fallstudie funnit att företag idag, för att kunna försvara sin plats på en konkurrensutsatt marknad, behöver vara innovativa och nytänkande. LÄS MER