Sökning: "Raafat Hussamadin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Raafat Hussamadin.

  1. 1. Distribuerad förstärkt verklighet för att stödja kommunikation mellan arkitekt och beställare

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Raafat Hussamadin; [2018]
    Nyckelord :Augmented reality; game engine; distributed communication; network synchronization; Förstärkt verklighet; spelmotor; distribuerad kommunikation; nätverkssynkronisering;

    Sammanfattning : Collaborative design inträffar när flera aktörer samarbetar för ett gemensamt mål eller intresse som inte kan åstadkommas ensamt. Collaborative design sker antingen i ett co-located möte ”ansikte mot ansikte” eller distribuerat möte ”distansmöte”. LÄS MER