Sökning: "Robert Kuch Wesolowski"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Kuch Wesolowski.

  1. 1. Tjänstedesign i den digitala, cirkulära ekonomin : Preliminära designprinciper till en framtida digital plattform för begagnade vitvaror

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

    Författare :Robert Kuch Wesolowski; [2021]
    Nyckelord :circular economy; service design; human-centered design; design principles; white goods; cirkulär ekonomi; tjänstedesign; människocentrerad design; designprinciper; vitvaror;

    Sammanfattning : I ett försök att minska klimatavtrycken och samtidigt påskynda den digitala industrialiseringen, deklarerade den Europeiska unionen (EU) år 2014 att dess medlemsländer skulle frångå den linjära ekonomin och ersätta den med en cirkulärekonomisk modell. Sedan övergången inträffade, har den nya modellen blivit en så pass stor succé enligt EU själva att transformationen blivit ostoppbar. LÄS MER