Sökning: "Sally Brodin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sally Brodin.

  1. 1. ”Zombiesar kan bita en här och då lever man kanske fortfarande" - Bråklekar ur barns perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Sally Brodin; [2018]
    Nyckelord :barns perspektiv; bråklekar; fiktion; intertextualitetsteori; intertextuella gemensamma förståelsen; kroppslig kunskap; lekpedagogik; leksignaler; samförstånd; sociala lekregler; turtagande; verklighet; ömsesidighet;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för barns bråklekar i förskolan, genom att analysera barns egna perspektiv på lekande. Studiens syfte uppnås genom att besvara följande frågeställningar: Vad är bråklekar för barn? Vad kan man utläsa ur barnens egna uppfattningar om bråklekar? Präglas bråklekar av barnkulturen? Jag kommer använda mig av Tannocks (2011) utvecklade definition av begreppet rough-and-tumble play, bråklekar. LÄS MER