Sökning: "Sandra Aadalen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Aadalen.

  1. 1. Anpassning och differentiering av undervisning i ett klassrum för alla : Strategier för anpassning av undervisning i teori och praktik och dess effekter på elevers delaktighet

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

    Författare :Sandra Aadalen; [2015]
    Nyckelord :differentiation; adjustments; instruction; inclusion; anpassning; differentiering; undervisning; inkludering;

    Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka om och hur undervisning är anpassad eller differentierad baserat på antagandet att elever är varierade och lär på olika sätt samt hur lärares praktik förhåller sig till samtida forskning på området. Uppsatsen undersöker vidare huruvida specifika anpassningar relaterar till ökad delaktighet hos elever. LÄS MER