Sökning: "Sandra Aadalen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sandra Aadalen.

 1. 1. Arbetslagsledarens uppdrag - distribuerat ledarskap i gymnasieskolan

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sandra Aadalen; [2019]
  Nyckelord :Teacher team leaders; Distributed Leadership; Upper Secondary School; Analysis of Power; Arbetslagsledare; Distribuerat ledarskap; Gymnasieskolan; Maktanalys; Skolutveckling; Utbildningsledning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur arbetslagsledarrollen är utformad genom intervjuer och uppdragsbeskrivningar på de kommunala gymnasieskolorna i en svensk storstadskommun. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och kritisk teori genom Foucault, i form av maktanalys. LÄS MER

 2. 2. Anpassning och differentiering av undervisning i ett klassrum för alla : Strategier för anpassning av undervisning i teori och praktik och dess effekter på elevers delaktighet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Sandra Aadalen; [2015]
  Nyckelord :differentiation; adjustments; instruction; inclusion; anpassning; differentiering; undervisning; inkludering;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka om och hur undervisning är anpassad eller differentierad baserat på antagandet att elever är varierade och lär på olika sätt samt hur lärares praktik förhåller sig till samtida forskning på området. Uppsatsen undersöker vidare huruvida specifika anpassningar relaterar till ökad delaktighet hos elever. LÄS MER