Sökning: "Sandra Younan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Younan.

  1. 1. Materialhantering från inleverans till förmontering vid tillverkning av kundanpassadeprodukter

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

    Författare :Dennis Luu; Sandra Younan; [2016]
    Nyckelord :material handling; material control; lean production; logistics; materialhantering; materialstyrning; lean produktion; logistik;

    Sammanfattning : Syfte– Syftet med denna studie är att undersöka hur materialhantering från inleverans till förmontering i ett tillverkande företag av kundanpassade produkter kan förbättras med avseende på kvalitet. Följande två frågeställningar ska uppfyllas för att besvara syftet:1. LÄS MER